jueves, 20 de diciembre de 2012

Charla: A planificación das Altas Capacidades a nivel de centro

Data: O xoves 10 de xaneiro de 17.00 a 18.30 horas.

Lugar: C.E.I.P. Ramón Otero Pedrayo (No vial que sube  á Universidade dende Pereiro a 3ª rotonda á dereita onde está a gasolineira, antes do novo hospital).

Invitado: Eladio Ferro. Responsable do alumnado de Altas Capacidades no Equipo de Orientación Específico de Pontevedra.

Tema: "A planificación das Altas Capacidades a nivel de centro."
A directiva deséxavos un Bo Nadal e Feliz 2013

ASOCIACIÓN DE ORIENTACIÓN ESCOLAR "FARO DAS CÍES"
http://www.orientavigo.blogspot.com/

martes, 13 de noviembre de 2012

Resumo da charla de Manuel Rey


Resumo da charla de Manuel Rey FernándezResponsable da Asesoría de Atención á Diversidade e Orientación da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.


O PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (PXAD)
Faro das Cíes: 08-11-2012

O Plan Xeral de Atención á Diversidade (PXAD): 

1. Finalidade:
§ Que cada centro concrete as actuacións e medidas de atención á diversidade para adecuar a resposta educativa ás necesidades da totalidade do seu alumnado.
§ Facer reais a prevención e a atención temperá.
§  Aportar:
o  Sistematización (importan os proxectos no tempo).
o   Autonomía do centro (cada centro decide).
o   Visibilidade (coñecido por toda a comunidade educativa).

2.   Contido:
§Os mínimos figuran no artigo 12 do decreto 229/2011:
o  Xustificación baseada no contexto.
o   Identificación e valoración das necesidades.
o  Determinación dos obxectivos
o   Descrición das actuacións, medidas e/ou programas para a atención á diversidade.
o   Determinación dos criterios para a organización e distribución dos recursos e a aplicación das medidas propostas.
o   Concreción das actuacións dos distintos profesionais en relación ás medidas deseñadas para o centro.
o   Mecanismos de coordinación e colaboración internos así como con outras etapas educativas e cos centros adscritos ou de adscrición.
o   Canles de colaboración coas nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado e cos diferentes servizos externos ao centro.
o   Protocolos para a solicitude e/ou autorización das medidas extraordinarias.
o   Procesos de seguimento, avaliación e mellora do plan.
§  O que importa é un PXAD do centro e para o centro.
3.    Elaboración:
§Directrices da CCP.
§  Achegas dos distintos departamentos e equipos do centro.
§  Elaboración da proposta de PXAD polo departamento de orientación.
§  Presentación ao claustro, para a súa aprobación e traslado ao CE.
§  Aprobación polo CE e integración no PE.
Anualmente: o DO elabora a concreción do PXAD e incorpórase á PXA.

lunes, 29 de octubre de 2012

Plan Xeral de Atención a diversidade

A directiva da Asociación de Orientación Escolar .Faro das Cíes formada por orientadores/as escolares de Educación Infantil e Primaria dos colexios públicos da Comarca de Vigo.

INVITAN ó xefe/a do Departamento de Orientación Escolar de todos os colexios públicos a esta charla-coloquio:

Data: O xoves 8 de novembro de 18.00 a 19.30 horas.

Lugar: C.E.I.P. Ramón Otero Pedrayo (No vial que sube á Universidade dende Pereiro a 3ª rotonda á dereita onde está a gasolineira, antes do novo hospital).

Invitado: Manuel Rey Fernández. Responsable da Asesoría de Atención á Diversidade e Orientación da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Manuel ademais de dirixir os servizos de orientación da comunidade participa activamente na elaboración dos decretos e ordes que regulan o funcionamento dos nosos departamentos.
Como un gran defensor do servizo de orientación escolar nos centros, amosaranos o seu punto de vista e as expectativas de futuro con respecto a influencia do departamento na mellora da calidade educativa das escolas.

Título da charla: "Plan Xeral de Atención a Diversidade"
¿Por que ten que ser elaboralo polo Departamento de Orientación Escolar? ¿Para que nos sirve, é realmente útil? ¿Pode mellorar a calidade do servizo de orientación escolar? ¿Como pode influír na vida escolar? ¿Cal é a participación do profesorado neste plan? ¿Xa hai modelos de plans postos en práctica?
Estas son algunhas das preguntas que procurará responder o noso invitado; pero estou seguro que as preguntas máis interesantes van ser as que fagamos directamente no coloquio que manteremos con el.

Recibide un cordial saúdo da directiva da
ASOCIACIÓN DE ORIENTACIÓN ESCOLAR ?FARO DAS CÍES?
http://www.orientavigo.blogspot.com/

lunes, 1 de octubre de 2012

1ª Asamblea do curso 12-13

A Asociación de Orientación Escolar "Faro das Cíes" formada por orientadores/as escolares de Educación Infantil e Primaria dos colexios públicos da comarca de Vigo no seu afán de que tódolos colexios formemos parte desta asociación, realizamos esta INVITACIÓN ós xefe/a do Departamento de Orientación Escolar de Vigo e comarca:

 Data: O xoves 4 de outubro xuño de 18.00 a 19.30 horas.
De 19.30 en diante tomamos unha caña e charlamos.

 Lugar: C.E.I.P. Ramón Otero Pedrayo (No vial que sube á Universidade dende Pereiro a 3ª rotonda á dereita onde está a gasolineira, antes do novo hospital.)

 Orde do Día:
                   - Fin de mandato da Directiva despois de dous anos en funcionamento: Balance económico.                                                                          
                   -Reflexión en voz alta das actividades realizadas nestes dous cursos.
                   - Nomeamento da Directiva para os dous vindeiros cursos.
                   - Proposta de actividades a realizar no curso 12/13:
                   - Continuar coa charla mensual dos expertos.
                   - Enriquecemento do Blog da Asociación con boas prácticas de atención a diversidade.
                   - Traballos en equipo ou Grupos de traballo.
                   - Implicacións prácticas da nova Lei de Atención a Diversidade.
                   - Facer suxerencias doutras actividades.
                   - Máis temas de interese propostos polos membros da asemblea.

 Recibide un cordial saúdo da directiva da ASOCIACIÓN DE ORIENTACIÓN ESCOLAR "FARO DAS CÍES"

lunes, 3 de septiembre de 2012

AXUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO PARA O CURSO 20012-2013 (BOE 9-08-2012)


1.-TIPOS DE AXUDAS
     1.1.-Axudas directas para o alumnado que presenta necesidades educativas especiais asociadas a:
·         TDAH (trastorno por déficit de atención por hiperactividade)
·         Discapacidade
·         Trastorno graves de conduta.

1.2.-Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas

     1.3.-Axudas para programas específicos complementarios de apoio educativo asociado a altas capacidades
·         Reeducación pedagóxica e de linguaxe.
o   Informe do Departamento de Orientación
o   Certificación acreditativa do coste do servicio expedido polo centro reeducador
    
2.-REQUISITOS
     2.1.-Para axudas directas e subsidios:
·         Ter necesidade educativa asociada a discapacidade ou trastornos graves de conducta acreditado por:
o   Equipo de valoración da Xunta (certificado de minusvalía) ou polo Departamento de Orientación do Centro
·         Requisitos económicos:
o   Existe umbral de renta e patrimonio
·         Para os subsidios (ser membro de familia numerosa) non se esixen requisitos económicos.
2.2.-Altas capacidades:
·         Certificado del Departamento de Orientación acreditando a alta capacidade

3.-IMPRESOS
     Os impresos poderán recollerse e entregarse no Colexio (no Departamento de Orientación)

Os que queiran poderán facelo telemáticamente tendo en conta que:
As solicitudes tanto de axuda coma de subsidio deberán cumprirse mediante o formulario accesible por internet na dirección www.educacion.es ou a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte na dirección https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a “Trámites e Servizos”
Unha vez cumplimentada a solicitude telemática, se o solicitante se pode identificar mediante calquera dos sistemas de firma aceptados pola sede electrónica, poderase completar o proceso electrónico de presentación da solicitude acompañando, a través da páxina web, en formato pdf (escanear) a documentación que lle sexa requirida pola propia aplicación.
No suposto de que o solicitante non dispoña de sistema de firma aceptado pola sede electrónica, unha vez cumprida a solicitude telemática, deberá imprimir o modelo de solicitude en ficheiro pdf e presentalo coa súa firma e as dos demais membros computables da familia no Colexio
O prazo remata o día 25 de setembro.

viernes, 22 de junio de 2012

Jorge Valladares Vaquero

O 7 de xuño tivemos a sorte de que o psicólogo de "Saúde Mental" Jorge Vallares faláranos da hiperactividade e do autismo. 
Fixo un pouco de historia e a forma que os diferentes profesionais se enfrontan a hiperactividade e ao autismo.
Fixo referencia a "Evaluación de la situación asistencial y recomendaciones terapéuticas en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad." de Alberto Lasa-Zabala y Cristina Jorquera Cuevas que é un traballo de investigación realizado no Pais Vasco  e que ten como obxectivos:
a) coñecer a demanda de atención por esta problemática nos servizos de saúde mental da rede pública da CAPV
b) coñecer a opinión e formas de proceder dos profesionais da saúde que atenden estes casos, tanto de Saúde Mental coma de Pediatría de
Atención Primaria;

c) coñecer o consumo de metilfenidato na nosa comunidade;
d) valorar criticamente as guías de práctica clínica para o tratamento do TDA/h existentes a nivel internacional; 

e) emitir unha serie de recomendacións para a práctica clínica, baseadas nas conclusións obtidas

lunes, 4 de junio de 2012

Psicopatoloxía infantil


Data: O xoves 7 de xuño de 18.00 a 20.00 horas.
Lugar: C.E.I.P. Ramón Otero Pedrayo (No vial que sube á Universidade dende Pereiro a 3ª rotonda á dereita onde está a gasolineira, antes do novo hospital.)
Título da charla: A época e a psicopatoloxía infantil.
Tomaremos dos síndromes para a reflexión: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade y el Trastorno del Espectro Autista
Relator : Jorge Valladares Vaquero.
 • Psicólogo Clínico de la Unidad de Salud Mental Infanto Xuvenil del Hospital Nicolás Peña.
 • Licenciado en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela.
 • Psicólogo Clínico por la Universidad Complutense de Madrid.
 • Especialista en patología de lenguaje, Escuela de Logopedia de Vigo y Hospital San Pablo de Barcelona.
 • Diplomado en Sanidad,
 • Diplomado de Estudios Avanzados. D.E.A Universidad Santiago de Compostela. Departamento de Filosofía y Antropología Social
 • Postgrado de la Organización Mundial de Salud. Sexualidad y Orientación Familiar ( Debrecen Hungría).
 • Miembro del equipo de investigación, dirigida por el profesor del Departamento de Linguistica y Neurociencia Cognitiva Michel Paradis. Universidad Mac Guill (Quebec-Montreal). Evaluación de Afasias en los Bilingües. Desarrollado en más de 60 países.
 • Miembro del equipo investigador sobre Educación para la Salud e Hipertensión promovido por el Fondo de Investigaciones Sanitarias.(F.I.S)
 • Tutor y Supervisor de formación de Psicólogos Internos Residentes y ex-profesor asociado Facultad de Psicología, Santiago de Compostela.
 • Diversas Publicaciones
  • Sobre ciencia y psicoanálisis.
  • Neurosis Depresiva: depresión, afecto.
  • Microchip bajo la piel:angustia sexualidad y muerte.
  • Transexualismo.
  • etc.

Recibide un cordial saúdo da directiva da
ASOCIACIÓN DE ORIENTACIÓN ESCOLAR ?FARO DAS CÍES?

domingo, 13 de mayo de 2012

Fotos da charla e da cea

O venres 11 de maio reunímonos como sempre para traballar e tanto Fernando coma matilde explicáronnos como realizan o diagnóstico e a intervención no 1º Ciclo de Primaria. Dende dúas perspectivas diferentes mostráronnos como traballan e por suposto os demais aprendemos moito

E como non podia ser doutra forma e como non todo é traballar fómonos ao "furancho" a compartir mesa e música

 Dende aquí quero darlle as grazas a Paulino xa que sen o seu esforzo e o seu sorriso nada de todo isto sería posible. Déixolle este video a xeito de homenaxe

viernes, 4 de mayo de 2012

Xuntanza e cea


VENRES 11 DE MAIO
ÁS 20.00 HORAS. Lugar no C.E.I.P. Otero Pedrayo
1º .  Mesa redonda co tema "Diagnóstico e Intervención no 1º Ciclo de Educación Primaria".
Matilde, orientadora do CEP Altamira e Fernando Machado, orientador de Santa Mariña contarannos as súas experiencias e logo os demais podemos ir contando as nosas.
2º.   Comentar e facilitar o material do 2º Encontro do Foro de Sanxenxo celebrado en Santiago o pasado 21 de abril. 
Os asistentes falaranvos dos temas tratados alí:  Maribel (Dislexia), Lourdes (TXD), Mabel (Análisis do material das carpetas), Fernando (Pediatras) e Ubaldo (Base de datos de Roberto).
Lembrade traer un pen
3º.   Falamos sobre a nosa asociación. Traede propostas para o vindeiro curso. ¿Que imos a alumear? Lembrade que en setembro elixiremos nova directiva.
ÁS 22.00 HORAS. Lugar no Furancho da Balsa (Matamá)
Cea de concordia. Ímonos de furancho con música galega en directo. Prezo: económico. Menú: está na pizarra do furancho dese día. 
O que si temos que facer é reservar mesa. Polo tanto, animádevos e comunicarme a vosa asistencia 
Hai quedan unhas imaxes do furancho:


Recibide un cordial saúdo da directiva da
ASOCIACIÓN DE ORIENTACIÓN ESCOLAR “FARO DAS CÍES”
orientavigo@gmail.com

domingo, 22 de abril de 2012

Intercambio de experiencias

O sabado 21 houbo unha quedada en Santiago dos compoñentes do foro de Orientadores para facer un intercambio de experiencias
Dende a Asociación dar as grazas a Robert e demáis organizadores xa que todo resultou moi ben e aprendimos moito dos demáis Orientadores de Galicia
Deixamos unhas poucas fotos do encontro.

 


lunes, 16 de abril de 2012

O xoves 12 tivemos dúas charlas onde tanto Xavier (optometrista) como Gonzálo (auditivo) déronnos moitas pistas para detectar problemas visuais e problemas auditivos así como as diferentes solucións.

O material para a "DETECCIÓN DE PROBLEMAS VISUAIS NA ESCOLA" que Xavier deixou, será posto no apartado de "documentos"

viernes, 30 de marzo de 2012

Terapia Visual. Terapia Auditiva


Temas:
                      -Terapia Visual
                      -Terapia Auditiva.
Data: O xoves 12 de abril de 17.00 a 20.00 horas. 
Lugar: C.E.I.P. Ramón Otero Pedrayo (No vial que sube  á Universidade dende Pereiro a 3ª rotonda á dereita onde está a gasolineira, en frente está o colexio. Preto do novo hospital.)
Recibide un cordial saúdo da directiva da
ASOCIACIÓN DE ORIENTACIÓN ESCOLAR “FARO DAS CÍES”

domingo, 26 de febrero de 2012

Xuntanza

Invítovos a participar na seguinte xuntanza:

Temas a tratar: “Rede de centros de desenvolvemento infantil e atención familiar, un modelo integrador de atención psicopedagóxica”. (Coordinacion das becas de n.e.a.e.)
Relatores: Psicólogos/as de los gabinetes psicopedagóxicos inscritos na rede de centros galegos de atención temperá.
Data: O xoves 1 de marzo de 17.00 a 18.00 horas.

Rematada a charla faremos unha Asemblea Xeral co tema:
“Análise e comentario la Lei de Atención a Diversidade”

Lugar: C.E.I.P. Ramón Otero Pedraio (No vial que sube á Universidade dende Pereiro a 3ª rotonda á dereita onde está a gasolineira, en frente está o colexio. Preto do novo hospital.)

Recibide un cordial saúdo da directiva da

ASOCIACIÓN DE ORIENTACIÓN ESCOLAR “FARO DAS CÍES”

lunes, 6 de febrero de 2012

Mercedes Espinosa

O Xoves, a Pediatra Mercedes Espinosa falounos do maltrato infantil e a súa detección. Grazas Mercedes por esta interesantísima charla

jueves, 19 de enero de 2012

Maltrato infantil e indicadores de risco

Relatora : Dr. Mercedes Espinosa (Pediatra no Centro de Saúde de Sárdoma-Moledo). Realizou unha investigación e publicou un libro sobre maltrato a muller.


Temas a tratar: “Información e coordinación cos Departamentos de Orientación Escolar. Follas de derivación. Detección a través das entrevistas do maltrato infantil e indicadores de risco.”

Data: O xoves 2 de febreiro 17.00 a 19.00 horas.

Lugar: C.E.I.P. Ramón Otero Pedrayo (No vial que sube á Universidade dende Pereiro a 3ª rotonda á dereita onde está a gasolineira, en frente está o colexio. Preto do novo hospital).

http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL15/01_Editorial_N15_1.pdf
http://www.apfcib.org/pdf/libro_estas_pola_solucion.pdf

Recibide un cordial saúdo da directiva da
ASOCIACIÓN DE ORIENTACIÓN ESOLAR “FARO DAS CÍES”
http://www.orientavigo.blogspot.com/.
orientavigo@gmail.com

sábado, 7 de enero de 2012

Pais dun neno autista imputados

Os pais dun neno de Palencia con autismo denunciaron a Xunta de Castela e León por «vulnerar» os dereitos do seu fillo, ao obrigalos a escolarizalo nun centro de educación especial, e reclamaron á Administración o seu dereito a decidir sobre a educación do seu fillo e a elixir unha educación «inclusiva» que non o discrimine.

Os pais do neno, de oito anos, foron imputados xudicialmente por un suposto delito de abandono de familia ao negarse a levar o seu fillo a un centro de educación especial, tal como ordena a Inspección Educativa. O auto ten sido recorrido no Xulgado.


http://pordereito.blogspot.com/
Mais sobre esta noticia no:
MUNDO
EL NORTE DE CASTILLA
ABC