lunes, 23 de noviembre de 2015

O alumnado con Trastorno Específico da Linguaxe (TEL) na vida da aula

A Asociación Educativa de Orientación Escolar “Faro das Cíes” organiza unha charla destinada a todos o profesorado sobre “O alumnado con Trastorno Específico da Linguaxe”

DATA: O vindeiro xoves día 26 de novembro
HORA: De 18 horas
LUGAR: Cep Celso Emillio Ferreiro ( Coia - Vigo). Rúa Porriño s/n.

Persoas invitadas  e colaboradoras da ATELGA:

Mónica Vilamea Pérez: Logopeda infantil. Imparte docencia no Grado de Logopedia  e no Master sobre   a linguaxe, comunicación e patoloxías na Universidade de A Coruña.


Belén Vidal Porto: Orientadora Escolar e Logopeda Infantil con experiencia nos trastornos da linguaxe oral e escrito.lunes, 6 de abril de 2015

Charla de Rober

O xoves 9 de abril, ás 5.30 h. no Ceip Celso Emilio Ferreiro ( Vigo) teremos unha nova sesión de formación.
Nesta ocasión contamos coa presencia de Rober Maquieira como relator. 
Rober Maquieira é un compañeiro orientador que coñecemos por  ter participado como ponente en xornadas de formación do Cafi, organizar os encontros de Orientadores e especialmente por xestionar un foro: Orientadores.es, que todos coñecemos e do que aprendemos moitísimo.

Aceptou estar con nós  para falarnos das habilidades visoauditivas  ( a nivel de avaliación e de intervención). Coidamos que é un tema que nos interesa moito e no que Rober ten moita formación.


DATA: O xoves día 9 de abril 

HORA: 17,30  horas 
LUGAR: Cep Celso Emillio Ferreiro ( Coia - Vigo). Rúa Porriño 
PONENTE: Roberto Maquieira, orientador educativo.
TEMA: Avaliación e intervención nas  habilidades visoauditivas 

viernes, 6 de marzo de 2015

Resumo da charla de Luis Viñas

1.- Razóns para pedir una escola inclusiva
A escola é a que debe adaptarse e dar resposta ás necesidades especiais do neno e non á inversa. Entre as razón polas que debemos pedir una escola inclusiva están:
 • Posibilitar que o neno poida participar activamente dun maior número de atarefas.
 • Facilitar a tarefa da mestra titora, liberándoa en determinados momentos, apoiándoa en situación disruptivas e problemas de comportamento.
 • Axudar aos alumnos/as con dificultades de comunicación dentro do grupo.
 • Intentar posibilitar un maior número de intervencións cos compañeiros, fomentando así a seguridade do neno/a.

2.- Consideracións previas que hai que ter en conta para que o PT poida traballar dentro da aula.
 • Contexto legal: Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais.
  • Artigo 19°.-Intervencións específicas.As intervencións específicas que sexan precisas por parte dos profesores especialistas de pedagoxía terapéutica ou de audición e linguaxe serán propostas e deseñadas polo departamento de orientación, do que forman parte, en colaboración co titor do grupo ó que pertence o alumno. Tales actuacións levaranse a cabo normalmente dentro da aula, xunto do resto do alumnado dese grupo, e só poderán levarse fóra dela en casos excepcionais que estean debidamente previstos nas adaptacións curriculares e durante un tempo que non excederá a terceira parte da xornada escolar.
 • Contexto do centro
  • Nº de alumnos do centro
  •  Nº de alumnos por aula
  • Qué tipo de alumnos hai con necesidades educativas.
 • Composición do claustro e ambiente de traballo
 • Coñecer os documentos do centro
 • Avaliar a participación dos pais
 • Microclima de relacións
 • Contar co apoio do Equipo Directivo e o Departamento de Orientación
 • Explicar e convencer ao claustro
 • Relación de confianza e colaboración coas titoras
 • PT ten que ser percibido como unha axuda, tanto para os nenos con necesidades como para o titor/a.
 • PT debe colaborar co profesor titor.

3.- Protocolo de intervención
 • Debe estar definido claramente polo Departamento de Orientación. Unha vez avaliado o alumno/a e definida a intervención, establécese un horario e un Plan de Actuación Individual co neno (PAI)
 • Os primeiros días son de observación e despois farase una entrevista cos país, explicándolles o traballo que se vai desenvolver co seu fillo/a e dándolle pautas e pequeñas tarefas para casa.
 • Debe haber tamén una coordinación cos servizos externos, tanto médicos como cos gabinetes.

4.- Microclima dentro da aula
 • A entrada do PT na aula, non debe alterar moito o ritmo da clase.
 • Debe ter a confianza dos nenos da aula.
 • Pode compartir coas titoras determinadas tarefas docentes.
 • Poden funcionar ben as actividades de anticipación (Explicarlles o que van a traballar ao día seguinte na aula)
 • Débese levar un rexistro do que está pasando cos alumnos cada día.

5.- Actitude dun profesor de PT
 • O mestre de PT debe ter una actitude de respeto. Debe entender as súas diferencias e creer no alumno/a.
 • Debe establecer un nivel de esixencia acorde coas posibilidades do alumno/a.
 • Debe marcar unhas normas e pautas claras a respectar en todo momento. Ser xusto e previsible á hora de poner un castigo.
 • Debe establecer relacións de cercanía (c/ sentido do humor).
 • Interesarse polo estado emocional do neno/a. Implicarse emocionalmente, saber cales son as súas inquedanzas.
 • Debe ensinar modelando, e recurrir a varias vías sensoriais (caixón de area, separar palabras dando saltos,utilizar materiais manipulables,…)
 • Revisar a orde no pupitre, da mochila,… Control da axenda escolar. Revisar o traballo nas libretas.


lunes, 23 de febrero de 2015

Charla sobre os apoios dentro das aulas ordinarias

A Asociación Educativa de Orientación Escolar “Faro das Cíes” organiza unha charla destinada a Orientadores/as e aos especialistas de PT e AL 


DATA: O vindeiro mércores día 25 de febreiro
HORA: De 17 horas a 18,30 horas
LUGARCep Celso Emillio Ferreiro ( Coia - Vigo). Rúa Porriño

CONFERENCIANTELuis Viñas García, que é mestre de PT no Ceip Parroco Don Camilo de Vigo e que fai todos os apoios dentro das aulas ordinarias. Contarános a súa experiencia, as condicións que permiten que faga o seu traballo, as dificultades que atopa,etc.


Están invitados os PT e AL dos nosos centros, xa que é un tema do seu interese e ademáis poden aportar ideas, porque o plantexamento desta sesión e compatir non só con Luis, senon con todos os asistentes á charla para poder recoller cantas máis experiencias mellor.

lunes, 2 de febrero de 2015

Charla de Fátima Garcia Doval. Asesora da Consellería de Educación

O mércores 29 de xaneiro tivemos a gran sorte de escoitar a Fátima Mª García Doval sobre a atención a diversidade, centrado na lexislación actual e principalmente nas adaptacións curriculares. 

LEXISLACIÓN ACTUAL

 • Trasmítenos que estamos nunha etapa de confusión, porque actualmente conviven leis actuais con outras normativas todavía vixentes que corresponden a leis que están derogadas. Deberá sair nova normativa respecto a LOMCE.  A LOMCE, é realmente unha modificación da LOE, a cal está tamén vixente. 
 • Respecto a futura orientación en Galicia parece que continuará a vixente, en principio non sairá nova normativa, aínda que desde Madrid parece que se establecerán cambios. Sí, haberá nova normativa respecto aos compoñentes do departamento de orientación. 
 • Suscitamos unha pregunta respecto as funcións dos Mestres especialistas en pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe, a cal nos responde, que será moi difícil que estén especificadas de forma concreta nunha lei. Non transmite máis aclaracións porque estamos nunha etapa de cambios. Ø 
ADAPTACIÓNS CURRICULARES

 • No tema das adaptacións curriculares vai respondendo a preguntas que previamente lle suscitamos:
 • Lembramos a definición de adaptación curricular, que é unha modificación nos elementos prescriptivos do currículo, tendo en conta que a normativa actual: a Orde do 6 de outubro de 1995, que debe ter en conta as modificacións segundo as leis vixentes. 
 • Respecto as adaptacións en centros de educación especial, infórmanos que o alumno debe estar rexistrado en XADE, escolarizado no curso segundo corresponde por idade e debe ter a adaptación do curso no que está. 
 • A adaptación curricular é un traballo que se debe realizar en equipo, coordinado polo titor, nos que estarán implicados os mestres especialistas de cada materia, contando coa axuda dos mestres de PT e AL e está asesorada polo orientador/a .
 •  Previo a adaptación é necesario que se realice unha avaliación psicopedagóxica. 
 • Lóxicamente, a adaptación téñena que facer os mestres implicados nas áreas porque realmente son quenes van a aplicala e avaliala. 
 • A adaptación debe realizarse unha vez escotadas as medidas ordinarias ou se resultan insuficientes, é preciso ter en conta a Orde do 6 de outubro do 95 pero tamén a Orde 229 do 2011 que fai referencia a atención a diversidade. 
 • A adaptación é preciso facela con coherencia e empregar a lóxica, tendo en conta a lexislación. Por lóxica hai que determinar canto antes se é ou non preciso aplicar un AC, xa que na avaliación incial detéctanse os casos e si xa se coñecese o alumno debería establecerse ao final de curso para aplicar no inicio do seguinte curso. 
 • Non hai ningunha lexislación que indique en que momento se debe realizar. As adaptacións realízanse por un ano e pódense avaliar en calquera momento que surxa, enviando modificación a inspección si é preciso. 
 • Ter en conta que é máis sinxelo realizar un AC que retirala. 
 • Un alumno cunha adaptación pode titular pero non sempre titula. 
 • Os pais deben estar informados da adaptación curricular, é preciso pedirlle a súa firma de que están informados, é aconsellable que indiquen a súa opinión. Se non están dacordo poden reclamar a dirección ou a inspección.
 FLEXIBILIZACIÓN

 • Ante unha flexibilización en Educación Infantil é necesario realizar unha adaptación curricular. 
 • Se a flexibilización é en Infantil, o neno está en 6º de EI, e queremos sitúalo en 4 anos é posible. En primaria non se pode facer o cambio de grupo. 
 • O plazo da solicitude dunha flexibilización é en abril. 
 • Solícitase firma aos pais e a súa opinión. A decisión final a ten inspección. 
 INFORMES E PROTECCIÓN DE DATOS 

 • Como orientadores sinalar a importancia de realizar informes xustificados, indicando incluso a lexislacións que se ten en conta. 
 • Resalta de maneira moi importante, a petición de firmas aos pais nas entrevistas, información de avaliacións psicopedagóxicas, adaptacións curriculares…. 
 • Aos mestres tamén é preciso a petición de firma nos acordos tomados que debe quedar reflexado nas actas. 
 • Os protocolos a seguir deben quedar reflexados no plan de atención a diversidade. 
 • Outro aspecto destacado no que centra gran parte do seu discurso é a protección de datos, reflexado na LOE e na LOMCE e por suposto la lei de protección e datos, 15 de 1996. 
 • A falta de protección de datos é un delito penal. 
 • Como orientadores, toda a información médica e persoal do alumno debe estar baixo chave e os ordenadores con sesión privada, protexida con contrasinal. 
 • Por outro lado debemos ser prudentes coa información que se transmite, os mestres precisan información das necesidades non dos síndromes, nin da súa capacidade intelectual. 
 • O correo da xunta, é un correo cun sistema de seguridade, de todos modos non se deben enviar datos persoais polo correo. 
 • O inspector si ten dereito a ver o informe dun alumno/a. 
 • Os médicos cando envían un informe por correo, o fan mediante un sistema de seguridade. Os orientadores deben protexer os datos do alumno e facilitar a información que demanden os pais, pero a familia debe presentar un escrito ante a petición dun informe. 
 • De todo informe e petición debe quedar unha copia, con rexistro de entrada e saída, segundo o caso.
 • Os pais están obrigados, segundo o artículo 23 da LOMCE, a entregar informes que se soliciten desde o departamento de orientación. 
 • Ante unha documentación que deben firmar os pais, se non o queren facer, é preciso ter testigos da situación. 
 • É preciso ter en conta que ante un Dictamen de Escolarización, flexibilización, AC a decisión é de inspección. Os pais poden recurrir. Pero quen realmente indica a decisión final é inspección. 
 • Os pais son os que firman mentres o alumno non teña 18 anos. Se a persoa é maior de idade, teña as dificultades que teña, senón están determinadas por un titor legal, debe firmar. Na medida do posible, sempre é importante, a coordinación coas familias. 
 •  Gracias pola túa colaboración Fátima.

domingo, 25 de enero de 2015

Charla con: Fátima García Doval


A Asociación Educativa de Orientación Escolar “Faro das Cíes” organiza unha charla destinada a Orientadores/as e ao especialistas de PT e AL 


DATA: O vindeiro mércores día 28 de xaneiro
HORA: De 17 horas a 18,30 horas
LUGARCep Celso Emillio Ferreiro ( Coia - Vigo). Rúa Porriño

CONFERENCIANTEFátima García Doval , asesora da Consellería de Educación e O.U en canto á orientación e atención á diversidade.

TEMAA charla terá unha primeira parte para abordar distintos aspectos relacionados coa lexislación actual en canto a orientación e atención á diversidade, e unha segunda parte máis extensa sobre as adaptacións curriculares. A charla está plantexada tamén para que lle podamos facer preguntas relacionadas con estes asuntos e plantexar dúbidas.